Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ:
  Obchodné meno: C.C.S., s.r.o.
  Sídlo: Vranovská 75, 080 06 Prešov, SR
  IČO: 36 445 711
  DIČ: 2020005702
  IČ DPH: SK2020005702
  Web: www.ccs-po.sk

  Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 10231/P

  Kontaktná osoba:
  Meno a priezvisko: Ing. Daniel Kriš
  Telefón: 0903 702 653
  Mail: ccs@stonline.sk

  Prevádzka:
  Názov prevádzky: C.C.S., s.r.o.
  Adresa: Vranovská 75, 080 06 Prešov, SR


 2. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vstúpil do platnosti dňa 25.5.2018, ďalej ako „zákon“


 3. Zodpovedná osoba DPO:
  • zodpovedná osoba DPO nie je určená


 4. Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti spracúva osobné údaje klientov:
  • klienti / súkromné osoby:
   • titul, meno, priezvisko, adresa (obec, ulica, č. domu, štát), tel. číslo, emailová adresa
  • klienti / firmy a spoločnosti - obchodné meno, adresa (obec, ulica, č. domu, štát), IČO, DIČ, IČ DPH, titul, meno, priezvisko, tel. číslo, emailová adresa


 5. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania a doba uchovávania OÚ:
  • plnenie zmlúv
  • vystavenie daňového dokladu / faktúry


 6. Právny základ spracúvania osobných údajov:
  • poskytnutie OÚ je zákonnou požiadavkou; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno c) zákona
   • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
   • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 15 (zákonný zástupca)
  • poskytnutie OÚ je zmluvnou požiadavkou; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno b) zákona
  • poskytnutie OÚ je dobrovoľné; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno a) zákona


 7. Doba uchovávania osobných údajov:
  • osobné údaje pre daňový doklad / 10 rokov
  • ostatné osobné údaje / do odvolania súhlasu


 8. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:
  • ---


 9. Identifikácia príjemcu OÚ:
  • Daňový úrad
  • Orgány štátnej správy a verejnej správy na výkon kontroly a dozoru


 10. Prenos OÚ do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie:
  • OÚ sa neprenášajú


 11. Práva dotknutej osoby:
  • dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (§ 21), právo na opravu OÚ (§ 22), právo na vymazanie OÚ (§ 23), právo na obmedzenie spracúvania OÚ (§ 24), právo na prenosnosť OÚ (§ 26), právo namietať spracúvanie OÚ (§ 27) a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona


 12. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:
  • ---


Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní OÚ sa dodržiavajú zásady a podmienky spracúvania osobných údajov zákona:
 • zásada zákonnosti § 6
 • zásada obmedzenia účelu §7
 • zásada minimalizácie OÚ § 8
 • zásada správnosti § 9
 • zásada minimalizácie uchovávania § 10
 • zásada integrity a dôvernosti § 11
 • zásada zodpovednosti § 12
 • podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním OÚ
 • podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

Spracúvanie OÚ v zmysle § 16, § 17, § 18 zákona prevádzkovateľ nevykonáva.

Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia zákona:
 • povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby § 29
 • všeobecné povinnosti prevádzkovateľa § 31
 • štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov § 32
 • bezpečnosť spracúvania §39

Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o OÚ, ktoré spracúva v zmysle § 79 zákona.